โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
     ปรัชญา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เป็นการศึกษาที่มีทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนภาคบังคับทั้งหมด 12 ปี

เกณฑ์วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
     เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่พลาดโอกาส และขาดโอกาส ได้รับการศึกษาในระดับหรือในพื้นที่ที่สถานที่สถานศึกษาในระบบไม่สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีให้ได้ และเป็นการจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็นแก้ปัญหา เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับวิถีชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ทันที

วิธีการจัดการเรียนการสอน กศน.หนองแขม
     1) วิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม
     2) วิธีการเรียนแบบทางไกล


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียน 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 21 ชั่วโมง โดยแบ่งดังนี้
1) มาพบกลุ่ม 3 ชั่วโมง (พก.)
2) กลับไปเรียนรู้ด้วยตนเอง 15 ชั่วโมง คือ การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)
3) ทำโครงงาน 3 ชั่วโมง   * งาน(ทำ กรต.)  ปานกลาง(ครูสอน)  ยาก(ทำโครงงาน)


การลงทะเบียนเรียน
     ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงเพิ่มเติมได้อีก 1 วิชา

การเทียบโอน
     1)การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบที่แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
     2)การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัยและการเทียบความรู้และประสบการณ์


การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดภาคเรียน
     1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการพบกลุ่ม(พก.) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
     2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(กรต.) 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
     3) จัดกิจกรรมโดยการทำงานโครงงาน 1 โครงงานต่อ 1 หมวดวิชา
     4) จัดกิจกรรมการสอนเสริมในสารที่ยาก (สอนเสริม 3 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน มีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 20 คน ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง *นอกเหนือจากเวลาการพบกลุ่ม*)


 


 
รายวิชาที่ต้องเรียนในระดับประถมศึกษา
กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต)
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
(หน่วยกิต)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.)
1. ภาษาไทย (5) 1.พัฒนาสังคมและชุมชน (7)
2. คณิตศาสตร์ (5) 2. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (7)
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
3. วิทยาศาสตร์ (5) 3. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (7)  
4. ภาษาต่างประเทศ (5) 4. พัฒนาอาชีพ (7)  
   * หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเรียนผ่านกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา รวม 20 หน่วยกิต หมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา รวม 28 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จำนวน 100 ชั่วโมง

 

 

 

  
รายวิชาที่ต้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต)
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
(หน่วยกิต)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.)
1. ภาษาไทย (6) 1.พัฒนาสังคมและชุมชน (8)
2. คณิตศาสตร์ (6) 2. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (8)
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
3. วิทยาศาสตร์ (6) 3. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (8)  
4. ภาษาต่างประเทศ (6) 4. พัฒนาอาชีพ (8)  
   * หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเรียนผ่านกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา รวม 24 หน่วยกิต หมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา รวม 32 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 56 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จำนวน 100 ชั่วโมง

 

 

 

  
รายวิชาที่ต้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต)
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
(หน่วยกิต)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.)
1. ภาษาไทย (7) 1.พัฒนาสังคมและชุมชน (12)
2. คณิตศาสตร์ (7) 2. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (12)
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
3. วิทยาศาสตร์ (7) 3. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (12)  
4. ภาษาต่างประเทศ (7) 4. พัฒนาอาชีพ (12)  
   * หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเรียนผ่านกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา รวม 28 หน่วยกิต หมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา รวม 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จำนวน 100 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 
หลักเกณฑ์การจบการศึกษา
ระดับ
จำนวนกลุ่มหมวด
วิชาพื้นฐาน
จำนวนกลุ่มหมวด
วิชาประสบการณ์
จำนวนหน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.)
ประถมศึกษา
4 หมวด
4 หมวด
48
100 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนต้น
4 หมวด
4 หมวด
56
100 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 หมวด
4 หมวด
76
100 ชั่วโมง
   * หมายเหตุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ต้องลงทะเบียนทำทุกภาคเรียน
1. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ได้ตามเกณฑ์ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขมกำหนด
2. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขมกำหนด
3. ผู้เรียนต้องผ่านการทำ กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

 

 

 

 

ติดต่อ webmaster : Mr.Siwapon Sal-lim   E-mail : podt3527@hotmail.com
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
Nongkheam Bangkok Region Non-Formal Education Centre
2rd Building Nongkham Phetkasem 79 Nongkangphu Bangkok 10160
Tel. 0-2808-8501 Fax. 0-2808-8502